District Elections – 2024

Elections – Bonds

The District does not currently have a pending bond election.

Elections – Directors

The next election for the District will be held on May 4, 2024.

Deadline for Filing for Candidacy

The deadline to file an application for a place on the May 4, 2024 General Election Ballot is Friday, February 16, 2024 at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is Wednesday, January 17, 2024. The last day to file a Declaration of Write-In Candidacy is Tuesday, February 20, 2024.

Fecha Límite para Presentar la Candidatura

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 4 de mayo de 2024 es el viernes 16 de febrero de 2024 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el miércoles 17 de enero de 2024. El último día para presentar una Declaración de candidatura por escrito es el martes 20 de febrero de 2024.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 4 tháng 5 Năm, 2024 là từ thứ Tư, ngày 17 tháng Một, 2024 đến 5 giờ chiều thứ Sáu, 16 tháng Hai, 2024. Ngày hạn chót nộp đơn Tuyên Bố Tranh Cử theo diện Ứng Cử Viên Ghi Thêm là thứ Ba, ngày 20 tháng Hai, 2024.

申報參選截止日期

登記申請2024年5月4日普通選舉選票上席位的截止日期是2024年2月16日(週五),下午5:00。此登記申請的第一天可能是2024年1月17日(週三)。提交自填候選人聲明的最後日期是2024年2月20日(週二。

Requirements for Filing for Candidacy

Please contact Radcliffe Adams Barner PLLC, the District’s designated agent for elections, if you have any questions related to the District’s May 4, 2024 Directors Election or would like to request a candidate package. You can contact Carla Christensen of RAB by phone at (713) 237-1221 or by email at cchristensen@rabfirm.com.

Requisitos para Presentar la Candidatura

Comuníquese con Radcliffe Adams Barner PLLC, el agente designado del Distrito para las elecciones, si tiene alguna pregunta relacionada con la Elección de Directores del 4 de mayo de 2024 del Distrito, o si desea solicitar un paquete de candidatos. Puede contactarse con Carla Christensen de RAB llamando al (713) 237-1221 o por correo electrónico a cchristensen@rabfirm.com.

Yêu Cầu Nộp Dơn Tranh Cử

Vui lòng liên lạc Radcliffe Adams Barner PLLC, đại diện được ủy quyền của Cơ Quan cho các cuộc bầu cử, nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến Cuộc Bầu Cử Giám Đốc Ngày 4 tháng Năm, 2024 của Cơ Quan hoặc muốn yêu cầu cung cấp một bộ hồ sơ ứng cử viên. Quý vị có thể liên lạc với cô Carla Christensen công ty RAB qua điện thoại tại số (713)237-1221 hoặc qua email tại cchristensen@rabfirm.com.

申報參選要求

如果您對本區 2024年5月4日 董事選舉有任何疑問,或想索取候選人完整資料,請與本區指定選舉代理Radcliffe Adams Barner PLLC聯絡。您可以透過電話(713)237-1221或發送電子郵件至cchristensen@rabfirm.com與RAB的Carla Christensen聯絡。

Qualifications for Office

To be eligible to be a candidate for the position of Director, a person must:

 1. Be at least 18 years old;
 2. Be a resident citizen of the State of Texas; and
 3. Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.
Requisitos para Postularse para un Cargo

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director, es obligatorio:

 1. Tener, como mínimo, 18 años;
 2. Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
 3. Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.
Tiêu Chuẩn Diều Kiện Dảm Trách Chức Vụ

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc, người đó phải:

 1. Đủ 18 tuổi;
 2. Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
 3. Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.
任職資格

成為董事職位候選人必須符合以下要求:

 1. 年滿18歲
 2. 為Texas州居民;以及
 3. 在本區內擁有應納稅土地或是本區合資格選民。
Election – Documents ( May 4, 2024 Election )